Spora Destek Olanlara Vergi Avantajı

Konu, 'Sporcu Odası' kısmında Turgut Kılıçaslan tarafından paylaşıldı.

 1. Turgut Kılıçaslan

  Turgut Kılıçaslan Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  14 Mart 2008
  Mesajlar:
  412
  Beğeniler:
  131
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  SPORA DESTEK OLANLARA VERGİ AVANTAJI  Suryay Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi Ağustos 2004 Sayısında Yayımlanan Makale


  I-GİRİŞ


  Sporun insanın fiziki ve düşünsel gelişimindeki önemini kavrayan toplumlar özellikle çocuk ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak için tüm imkanları seferber etmektedirler. Ancak, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların faaliyet gösterebilecekleri spor branşlarının yeterli düzeyde yapılabilmesi sadece devlet imkanlarının harekete geçirilmesi ile mümkün değildir. Kişilerin ve kurumların spora katkılarının sağlanması noktasında sponsorluk müessesesi öne çıkmaktadır. Sporda sponsorluk;sportif bir gösteri, müsabaka, şov gibi bir etkinliğin masraflarını kendi adının anılması koşulu ile üstüne alan kişi veya kuruluşların ortak adı olarak tanımlanabilir.  Yazımızda spor alanında sponsor olarak harcama yapan gerçek ve tüzel kişilere sağlanan vergisel avantajlara değinilerek bu alanda yapılan son düzenlemeler üzerinde durulacaktır.


  II-SPONSORLUĞA İLİŞKİN ESASLAR


  13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3. maddesi değiştirilerek kanunun yayımlandığı tarihten itibaren sponsorluk harcamaları yeniden tanımlanarak vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile bu harcamaların vergi matrahından düşürülmesi esasları belirlenmiştir.  3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 .03.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5105 sayılı Kanun ile değişik Ek 3. maddesinde;  “Ödül ve sponsorluk

  Ek Madde 3- ………………………………………..

  Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;  a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,  b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,  c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,  d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,  e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,  f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,  Kapsamında sponsorluk yapabilirler.  Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.  Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine,federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tâbidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli malî müşavirlerce tasdik edilir.  Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”  hükmü yer almaktadır.  Görüldüğü üzere, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesinde 5105 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte sponsorluk yapılabilecek spor hizmet ve faaliyetlerinin kapsamı genişletilmiştir. Uluslararası organizasyonların yanı sıra ulusal organizasyonlarda kapsam içine alınırken kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel yönetimlere ait spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımları yanında kulüpler ile ferdi lisanslı sporcuların faaliyetleri için de sponsor olabilme imkânı getirilmiştir.  Diğer taraftan sponsorluk ile ilgili olarak uyulması gereken usul ve esaslar 16 Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği ile belirlenmiştir.  A-Sponsor Olunabilecek Spor Alanları  Sponsorluk Yönetmeliği ile, Ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren bir yazılı sözleşmeye dayanarak gerçek ve tüzel kişilerce sponsorluk yapabilecek spor alanları şu şekilde belirlenmiştir:  -Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,  -Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,  -Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,  -Federasyonların veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,  -Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,  -Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.  B-Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerine İlişkin Sponsorluk Esasları  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, federasyonlar, gençlik ve spor kulüpleri, ferdi lisanslı sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda yapılacak harcamalar, sponsorluk harcaması olarak sayılacaktır:  -Ulaşım harcamaları,

  -İaşe ve ibate harcamaları,

  -Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

  -Reklam ve tanıtım harcamaları,

  -Kırtasiye harcamaları,

  -Sağlık ve sigorta harcamaları,

  -Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

  -Tesis kiralama harcamaları,

  -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.  C-Gençlik ve Spor Tesislerinin Sponsorluk Esasları  Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, gençlik ve spor kulüplerine ait olup Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapımı uygun görülen ve projesi tasdik edilen gençlik ve spor tesisleri ile ikmali, bakımı ve onarımı uygun görülen gençlik ve spor tesisleri sponsorluk kapsamı içersinde değerlendirilir.  Gençlik ve spor tesislerinin yapımı ile ilgili her türlü proje Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya esas kabul edilir. Bu yapıların ruhsat, yapı kullanma izin belgeleri ve diğer teknik işlemler, esas olarak sponsorlar veya görevlendireceği kişi veya kurumlarca ya da uygun görülmesi halinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce takip edilip sonuçlandırılır.Yıllara sari yapım, ikmal, bakım ve onarım işlerinde her yılın sonu itibari ile yapılan imalat miktarları esas kabul edilerek harcama belgeleri düzenlenir.  D-Sporda Sponsorluk İle İlgili Diğer Hususlar  Sponsorlara, ulusal ve uluslar arası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;faaliyet veya tesisin isim hakkı ile her türlü reklam ve tanıtım hakları verilebilir.  Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar,kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar,ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler ile vergi ve SSK prim borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.  Sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili taahhüt edilen sponsorluk bedeli, sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi, taahhüt ettiği sponsorluk bedelini, sponsorluğu alanın hesabına da yatırabilir. Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda ise, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.  Gençlik ve spor kulüplerine yapılan harcamaların sponsorluk harcaması olarak kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması şartı aranır.  III-SPONSORLARA TANINAN VERGİSEL AVANTAJ  A-Gelir ve Kurumlar Vergisi  13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 89.uncu maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14.üncü maddesine eklenen fıkralar sonucu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının mükellefin yıllık beyanname ile bildireceği gelirden indirilebilmesi veya gider yazılabilmesi imkanı işler hale getirilmiştir.  Gelir Vergisi Kanununun 89.uncu maddesine 5105 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent uyarınca 13.03.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir.  Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine 5105 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen bent ile de 13.3.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si kurum kazancının tespitinde giderler olarak hasılattan indirebilme imkanı sağlanmıştır.  Sponsorluk harcamalarının yıllık gelirden indirilmesi veya kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesinde spor dalının amatör veya profesyonel olması önem kazanmaktadır. Amatör ve profesyonel ayrımı yapılırken sporcunun katıldığı gösteri,maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılması gerekir. Kazanç amacıyla veya bir para ödülünü ve belirli bir geliri sağlamak niyetiyle yapılmayan spor faaliyetleri amatör spor olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler profesyonel kavramı içersinde değerlendirilecektir.  Federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin birer örneği, harcamalarda bulunan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir.  Gençlik ve spor tesisleri için yapılacak yapım ve ikmal işleri ile 2004 yılı için 1 trilyon TL’sını aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamaların yeminli mali müşavirlerce de tasdik edilmesi gerekmektedir. 1 Trilyon rakamı sonraki yıllar için her yıl için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen yıllık Toptan Eşya Fiyat Endeksi değişim oranı ile artırılarak dikkate alınır.  Mali müşavirlerce sponsor harcamalarına ilişkin olarak gerçeğe aykırı belge tasdik edildiğinin tespiti halinde, bu işlemi gerçekleştiren mali müşavirler tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan sponsorla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Ayrıca bu husus ilgililer hakkında disiplin kovuşturmasına imkan vermek amacıyla Maliye Bakanlığına ve bağlı bulunulan oda başkanlığına bildirilir.  C-Katma Değer Vergisi  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine 5105 Sayılı Kanun ile eklenen bentler uyarınca sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'sinin yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilmesi veya kurum kazancının tespitinde giderler olarak hasılattan düşülebilmesinde yapılan harcamalar nakdi veya ayni olabilecektir. Yani, mükellef nakit olarak para verebileceği gibi ürettiği bir ürünü veya satın alacağı bir malı sponsor kapsamında verebilecektir. Nakdi olarak yapılan sponsor harcamaları katma değer vergisinin konusuna girmemesine karşın sponsor harcamalarının ayni olması durumunda Katma Değer Vergisinin de göz önünde bulundurulması gerekir.  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2. Maddesinde, anılan kanunun 17/1. Maddesinde sayılan;  - Genel ve Katma bütçeli dairelere,

  - İl özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere,

  - Üniversitelere,

  - Döner sermayeli kuruluşlara,

  - Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,

  - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara,

  - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,

  - Kamu menfaatine yararlı derneklere,

  - Tarımsal amaçlı kooperatiflere,

  - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,  bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslim ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.  Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinde ise vergiden istisna edilmiş malların teslimi ve hizmet ifasıyla ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nın indirim konusu yapılmayacağı belirtilmiştir.  Buna göre, ayın olarak yapılan sponsor harcamalarının KDVK’nun 17/1. Maddesinde sayılan kurumlardan birisine yapılmış olması halinde KDV hesaplanmaması, sponsor kapsamında verilen malların (forma, top, çanta vb.) alımında veya imalatında yüklenilen katma değer vergisinin de gider olarak dikkate alınması, önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış olan katma değer vergilerinin ise malların sponsor kapsamında teslim edildiği dönem KDV beyannamesine hasılat KDV olarak yazılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda sayılanlar dışındaki kurum ve kuruluşlara yapılan psponsorluk kapsamındaki ayni mal teslimlerinde ise maliyet veya emsal bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve bu mallar dolayısıyla yüklenilen vergilerinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.  D-Sponsorlara Vergi Avantajında Diğer Önemli Hususlar  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğine göre vergi ve SSK prim borcu bulunan gerçek veya tüzel kişilerin sponsorluk yapmaları mümkün olmadığından vergi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda açıkladığımız esas ve usuller kapsamında sponsorlara tanınan vergi avantajından yararlanamazlar.  Sponsor harcamalarının gelirden düşülebilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi , “Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler…..” şeklinde bir ifade ile başladığından sadece ticari ve zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı değil yıllık gelir vergisi beyannamesi veren tüm mükellefler(menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri de dahil) bu imkandan yararlanabilecektir.  Sponsor harcamasının ayın olarak yapılması halinde yapılan harcamanın yıllık gelirden düşülmesi veya kazancın tespitinde gider yazılmasında mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet (kayıtlı) değeri bu değerler bilinmiyorsa Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınacaktır.  Nakdi sponsor harcamalarının indirilebilmesi veya gider kaydedilebilmesi için sponsor olunan kuruluşlarca verilecek makbuz veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontları ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Sponsorluk kapsamında ayni olarak yapılan harcamalar için mükellefler tarafından malın cinsini,miktarını ve bedelini (amortismana tabi iktisadi kıymetler için net aktif değeri) gösteren fatura ve buna ilişkin sevk irsaliyesi düzenlenecektir.  Federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez.Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin birer örneği, harcamalarda bulunan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilecektir.  Sponsor harcamasının yabancı para ile yapılması halinde,harcamanın yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan TL. karşılığı indirim olarak dikkate alınır.  Gelir vergisi mükellefleri yapacakları sponsor harcamaları yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim konusu yapabilmektedirler. Dolayısıyla, zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin sponsor kapsamında yapmış oldukları harcamaları indirim konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır. Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen sponsor harcamalarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi ise mümkün değildir. Kurumlar vergisi mükellefleri içinde gider yazılabilecek sponsor harcamaları tutarı bu kapsamdaki harcamaların yapıldığı yıldaki mali kurum kazancı kadar olacaktır.Mali kurum kazancını aşan sponsor harcamaları kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilir ve zarar artırıcı unsur olarak dikkate alınmayarak izleyen döneme devredilmez.  Geçici vergi mükellefi gerçek kişiler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde Kurumlar ise Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kapsamdaki sponsor harcamaları geçici vergiye esas üçer aylık kazançlarını tespit ederken dikkate alabileceklerdir.  IV-SONUÇ  Sporun yaygınlaşması ve özellikle çocuk ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerinde önemli bir paya sahip olan bu alanda atılacak adımların teşvik ve özendirilmesi açısından 5105 sayılı Kanun ile getirilen vergisel düzenlemeler ve sağlanan avantajlar önemli bir gelişme olmuştur. 16 Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği ile de sponsorluğun uygulanma şartları ve esasları ortaya konularak gerçek ve tüzel kişilerin bir yandan ülkemiz sporuna katkı sağlamaları öte yandan da yaptıkları harcamaları vergi matrahından indirme imkanları ortaya konmuştur.

  http://www.alomaliye.com/levent_gencyurek_spora_destek.htm
   
  bmxserdar, Bixekolik ve Gürsel A. bunu beğendi.
 2. Mert Bağcılar

  Mert Bağcılar Onursal Üye

  Kayıt:
  10 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  1.826
  Beğeniler:
  1.332
  Şehir:
  Eyüp, İstanbul
  Bisiklet:
  Cannondale
  Seviye:
  Konu hakkında bilgi sahiplerinin yorumlarını bekliyorum bende...şimdiden teşekkürler.
   
 3. carlosbauer

  carlosbauer Üye

  Kayıt:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  90
  Beğeniler:
  46
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  benim bildiğim kadarıyla bu vergiden düşme olayı bizim anladığımız kadarıyla adam sana 5 milyar masraf yaptı vergi olarak vereceği 5 milyarı vermiyo cebinde kalıyo ha cebinde de kalmıyo devlete vereceğine sana veriyo gibi bişey değil

  hepsini düşemiyor galiba tam bilmiyorum valla iyi olur birisi bizim anlayacağımız şekilde anlatsa bu olayı

  eğer gerçekten hepsini geri düşebiliyolarsa bütün şirketleri aşındıralım
   
 4. Cumhur Boyraz

  Cumhur Boyraz Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  29 Ocak 2008
  Mesajlar:
  666
  Beğeniler:
  219
  Şehir:
  istanbul-çanakkale-Ankara
  Seviye:
  %50 civarı bişi olsa gerek :S
   
 5. BF Okuru

  BF Okuru Aktif Üye

  Kayıt:
  2 Şubat 2005
  Mesajlar:
  137
  Beğeniler:
  263
  Seviye:
  Sponsorluklar ikiye ayrılır bildiğim kadarıyla AYNİ,NAKDİ.Örnek sponsorluk dosyası gerekli açıklamaları,bu siteden bulabirsiniz.http://www.sponsorluk.gov.tr/spon_mevzuati.htm

  SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (NAKDİ)  Damlagöl Spor Kulübü (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır) arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

  Madde-1: Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri
  1.1. Sponsorluk Alanın;
  Kanuni Ünvanı : Damlagöl Spor Kulübü
  Adresi : Ayazağa Cad. Lunapark Yanı, Değirmencioğlu Sok. No: 16 Ayazağa/İSTANBUL
  E-posta adresi : xxxxxxx@....................
  Telefonu : 0 216 xxxxxxx
  1.2. Sponsorun;
  Kanuni Ünvanı : Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Adresi : [FONT=Arial Narrow]Altınova Mah. İzmir Cad. No: 11 Ayvalık/BALIKESİR
  [FONT=Arial Narrow]E-posta adresi : xxxxxxx@.....................
  [FONT=Arial Narrow]Telefonu : 0 266 xxxxxxx
  [FONT=Arial Narrow]1.3. [FONT=Arial Narrow]Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak
  [FONT=Arial Narrow]tebligatlar geçerli sayılacaktır.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-2: Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
  [FONT=Arial Narrow]2.1. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk Alanın;
  [FONT=Arial Narrow]Vergi Dairesi : [FONT=Arial Narrow]Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü (34274), BALIKESİR
  [FONT=Arial Narrow]Vergi Kimlik no. : 000 000 0000
  [FONT=Arial Narrow]2.2. [FONT=Arial Narrow]Sponsorun;
  [FONT=Arial Narrow]Vergi Dairesi : Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi (06000), ANKARA
  [FONT=Arial Narrow]Vergi Kimlik no[U].[/U] : 000 000 0000

  [FONT=Arial Narrow]Madde-3: Sponsorluğun konusu
  [FONT=Arial Narrow]Sponsorluğu alan kulübün katılacağı, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2008 yılı faaliyet programında yer
  [FONT=Arial Narrow]alan [U]işitme engelliler voleybol, basketbol ve masa tenisi[/U] branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile
  [FONT=Arial Narrow]bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin (sporcuların transfer bedelleri hariç)
  [FONT=Arial Narrow]karşılanmasına yönelik nakdi sponsorluk yapılması işidir.[FONT=Arial Narrow].

  [FONT=Arial Narrow]Madde-4:[FONT=Arial Narrow] Sözleşme bedeli
  [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk konusu işin bedeli 500.000,00 YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dir.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-5: Sponsorluğu alanın banka hesap numarası
  [FONT=Arial Narrow]Sponsor, sponsorluk bedelini; ……………. Bankası, ……………..Şubesindeki …………………… no.lu hesaba
  [FONT=Arial Narrow]yatıracaktır.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-6: Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri
  [FONT=Arial Narrow]6.1. Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
  [FONT=Arial Narrow]6.2.[FONT=Arial Narrow] Faaliyetin/işin bitiş tarihi : 31.12.2008
  [FONT=Arial Narrow]6.3. [FONT=Arial Narrow]İşin yeri : Muhtelif


  [FONT=Arial Narrow]Madde-7:[FONT=Arial Narrow] Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
  [FONT=Arial Narrow]7.1. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluğun başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
  [FONT=Arial Narrow]7.2. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluğun bitiş tarihi : 31.12.2008

  [FONT=Arial Narrow]Madde-8: Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
  [FONT=Arial Narrow]8.1. [FONT=Arial Narrow]Sponsor, işbu sözleşmenin 4 üncü maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sponsorluk alanın yazılı talebi ile
  [FONT=Arial Narrow]belirleyeceği tarihlerde ve miktarlarda yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmayı taahhüt eder. 8.2. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun [URL="http://www.damlagöl.org.tr/"][U][COLOR=#0000ff]www.damlagöl.org.tr[/COLOR][/U][COLOR=#0000ff][/color][/URL][COLOR=#0000ff] web sitesine konularak link verilmesini
  [FONT=Arial Narrow]sağlayacaktır.
  [FONT=Arial Narrow]8.3.[FONT=Arial Narrow] Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili federasyonların
  [FONT=Arial Narrow]yarışma programına uygun olarak katılmakla ve yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla
  [FONT=Arial Narrow]yükümlüdür.
  [FONT=Arial Narrow]8.4.[FONT=Arial Narrow] Sponsorluk alan, “Destek Gıda” firmasını kulübün “resmi sponsoru” olduğunu ve sponsorun bu sıfatla tanıtım
  [FONT=Arial Narrow]yapmasını kabul eder.
  [FONT=Arial Narrow]8.5.[FONT=Arial Narrow] Sponsorluk alan, sponsor firmaya işbu sözleşme ile verdiği hakları sözleşme bitiminden önce kaldıramaz.
  [FONT=Arial Narrow]değiştiremez, sponsorun bilgisi dışında başka sponsorlar ile anlaşma yapamaz.
  [FONT=Arial Narrow]8.6.[FONT=Arial Narrow] Sponsor, sponsorluğu alan tarafın 8/2., 8/3., 8/4., 8/5. maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
  [FONT=Arial Narrow]veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya
  [FONT=Arial Narrow]durdurma hakkına sahiptir.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-9: Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar
  [FONT=Arial Narrow]9.1. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası
  [FONT=Arial Narrow]federasyonların kuralları geçerlidir.
  [FONT=Arial Narrow]9.2. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan,
  [FONT=Arial Narrow]genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem
  [FONT=Arial Narrow]ve benzeri işaretler kullanılamaz.
  [FONT=Arial Narrow]9.3. [FONT=Arial Narrow]Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.
  [FONT=Arial Narrow]9.4.[FONT=Arial Narrow] Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve
  [FONT=Arial Narrow]sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-10: Tazminat
  [FONT=Arial Narrow]Sponsor mücbir sebepler dışında,işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik
  [FONT=Arial Narrow]yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 100.000,00 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi
  [FONT=Arial Narrow]taahhüt eder.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-11: Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar
  [FONT=Arial Narrow]Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı
  [FONT=Arial Narrow]anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-12: Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
  [FONT=Arial Narrow]Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-13: İhtilafların halli
  [FONT=Arial Narrow]İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul
  [FONT=Arial Narrow]mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  [FONT=Arial Narrow]Madde-14: Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
  [FONT=Arial Narrow]İşbu Sözleşme 14 (Ondört) maddeden ibaret olup, 15/02/2008 tarihinde imzalanmıştır.


  [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk Alan Sponsor

  [FONT=Arial Narrow]Damlagöl Spor Kulübü[FONT=Arial Narrow] adına Destek Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına


  [FONT=Arial Narrow]Ahmet VAROL Mehmet DESTEKÇİ
  [FONT=Arial Narrow]Kulüp Başkanı Genel Müdür


  [FONT=Arial Narrow]ÖNEMLİ NOT:
  [FONT=Arial Narrow]1) [FONT=Arial Narrow]Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
  [FONT=Arial Narrow]2)[FONT=Arial Narrow] Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç
  [FONT=Arial Narrow]duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.
  [FONT=Arial Narrow]3)[FONT=Arial Narrow] Yukarıdaki örnek sözleşmede KIRMIZI renkte olan bölümler değişkenliğe açıktır.
  [FONT=Arial Narrow]4)[FONT=Arial Narrow]Nakdi sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için;
  [FONT=Arial Narrow]4.1. [FONT=Arial Narrow]Sponsorluk bedelininsponsorluğu alanın banka hesabına yatırılması, banka dekontunda paranın “sponsorluk amacıyla”
  [FONT=Arial Narrow]yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.
  [FONT=Arial Narrow]4.2.[FONT=Arial Narrow]Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk
  [FONT=Arial Narrow]sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/color][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
   
 6. carlosbauer

  carlosbauer Üye

  Kayıt:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  90
  Beğeniler:
  46
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  %100 ünü vergiden muaf oluyo şirket yaptığı sponro harcamasının diye bi ibare var zamanında araştırmıştım bende

  sonra bi mali müşavirle görüştüm evet %100 düşüyo ama o sizin algıladığınız gibi değil deyip başladı anlatmaya da ben hiç bişey anlamadım bir sürü terim kullanıyolar tabii onlar e haliyle eş dost akraba olmayınca yada profesyonel danışmanlık hizmeti de almadığımız içişn adamdan yaw bişey anlamadım benim anlayacağım gibi anlat ta diyemiyosun

  bi ara motosiklet yarışları için çok araştırmıştım ben de sonuç elde edemeyince bisikletçi olduk işte :)

  buna da yetmiyo para gerçi
   
 7. Turkishflier

  Turkishflier Aktif Üye

  Kayıt:
  16 Eylül 2004
  Mesajlar:
  175
  Beğeniler:
  152
  Şehir:
  İzmir
  Seviye:
  Keşke hepsini düşseler vergiden.Sponsorluk için harcanan miktar,toplam gelirden düşülüyor(gelir vergisinden değil).Yani sponsorluk bütçesi x % gelir vergisi oranı ,toplam vergiden düşülüyor.
   
 8. Bixekolik

  Bixekolik Kıdemli Üye

  Kayıt:
  2 Ekim 2006
  Mesajlar:
  354
  Beğeniler:
  198
  Şehir:
  fatih ist haliç
  Seviye:
  arkadslar 100% vergiden dusulmıyor sadece ay içersinde yapmıs oldugu masraf ve reklam sponsorluk olan meblanın kdv,ötv ve diger harçları odemiyor.
  mesela sporcuya yada külube vergiye beyen olmamıs meblanın ne vergisi olurki,sponsorlar beyan ettigi rakam kadar vegiden ve harctan muaftır vergilendirilmemiş olan meblag hariç kalan parayı oduyor.
  + sponsor işi aksi giderse tazminat oder bunuda biliyosunuz degilmi?
  yapmıs oldugum fuardan izlenimim 12000 bin ytl masrafın fatura kesildi sadece 2160ytl kdvsi+harc vergisi hariçti.
  ornek cep telefon faturalarında yaklasık her sey dahil% 47 vegi ödedigimizi biliyomusunuz
   
  nasuh ve bmxserdar bunu beğendi.
 9. #9
  Turgut Kılıçaslan

  Turgut Kılıçaslan Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  14 Mart 2008
  Mesajlar:
  412
  Beğeniler:
  131
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  2 Gün önce lisansımı yeniletmeye gittiğimde bu konuyu sordum,cevap şu;
  Şirket size sponsor oluyor.Şirketin size karşı yaptığı harcamaları fişleri biriktiriyor belirli zamanlarda vergi dairesine götürüp ödediği verginin içinden düşülüyor.Bunlarda şirketin sizin çekmek zorunda olduğu hususlar
  -Ulaşım harcamaları,
  -İaşe ve ibate harcamaları,
  -Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,
  -Reklam ve tanıtım harcamaları,
  -Kırtasiye harcamaları,
  -Sağlık ve sigorta harcamaları,
  -Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,
  -Tesis kiralama harcamaları,
  -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.
   
 10. Bozcan

  Bozcan Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Temmuz 2005
  Mesajlar:
  723
  Beğeniler:
  1.102
  Şehir:
  Ankara
  Seviye:
  Konunun ehli kişiler (mumkunse mali musavir arkadaslar) anlayacağımız sekilde daha ayrıntılı bilgi sunarsa sevinirim.
   
 11. Fırat Ayanyan

  Fırat Ayanyan Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  22 Mart 2008
  Mesajlar:
  617
  Beğeniler:
  270
  Şehir:
  Bakırköy/İstanbul
  Seviye:
  Şireketin bize harcadığı paranın %100 ünü vergiden düşbiliyor mu ? Anlamak istediğimiz bu.Bilgi için teşekürler.
   
 12. Mert Bağcılar

  Mert Bağcılar Onursal Üye

  Kayıt:
  10 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  1.826
  Beğeniler:
  1.332
  Şehir:
  Eyüp, İstanbul
  Bisiklet:
  Cannondale
  Seviye:
  Arkadaşlar cümleyi doğru okuyun,

  -Ulaşım harcamaları,
  -İaşe ve ibate harcamaları,
  -Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,
  -Reklam ve tanıtım harcamaları,
  -Kırtasiye harcamaları,
  -Sağlık ve sigorta harcamaları,
  -Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,
  -Tesis kiralama harcamaları,
  -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.

  Bu harcamalar için;

  Zorunluluk belirtilmemiş,aşağıda belirtilen konularda yapılacak harcamalar, sponsorluk harcaması olarak sayılacaktır denmiş.
  -------------

  Ayrıca şu % kaçının vergiden düşürüldüğü konusunda hala kimsede bi bilgi yok galiba. :(
   
 13. Murat İLK

  Murat İLK Kıdemli Üye

  Kayıt:
  9 Haziran 2008
  Mesajlar:
  327
  Beğeniler:
  407
  Şehir:
  İstanbul-Ankara
  Seviye:
  Arkadaşlar konu hakkında biraz araştırma yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim.

  İşletmeler profesyonel sporlarda yaptığımız harcamaların tamamını amatör sporlarda ise %50'sini gider olarak kullanabilirler. Bildiğim kadarıyla bisiklet amatör sporlar arasında yer alıyor.

  İşletlemelerin bizlere sporsor olabilmeleri için;

  1- Lisanslı sporcu olmamız
  2- Sponsorluk sözleşmesi ile ilgili yasal işlemlerin yerine getirmemiz
  3- Sponsorun vergi ve SSK prim borcu olmaması
  4- Sponsorun ilgili dönemde sponsorluk giderleri dahil edildikden sonra zarar etmemesi

  gerekiyor.


  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir.
  Yapmış olduğumuz harcamalar İşletme tarafında gider olarak yazılabilir. Fakat işletmenin ödeyeceği net gelir vergisinden ne kadar kesileceğinin oranını şuan için hesaplayamayız. Çünkü gelir vergisi oranı kar miktarına göre değişkendir.


  ayrıntılı bilgi:
  http://www.alomaliye.com/kasim_06/talha_apak_sponsor.htm
   
  temucin90 bunu beğendi.
 14. #14
  Turgut Kılıçaslan

  Turgut Kılıçaslan Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  14 Mart 2008
  Mesajlar:
  412
  Beğeniler:
  131
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine 5105 Sayılı Kanun ile eklenen bentler uyarınca sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'sinin yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilmesi veya kurum kazancının tespitinde giderler olarak hasılattan düşülebilmesinde yapılan harcamalar nakdi veya ayni olabilecektir.

  Burda ise profesyonel spor dalları için %50,amatör spor dalları için ise %100 yazıyor.Nasıl birşey bu ? :S
   
 15. Murat İLK

  Murat İLK Kıdemli Üye

  Kayıt:
  9 Haziran 2008
  Mesajlar:
  327
  Beğeniler:
  407
  Şehir:
  İstanbul-Ankara
  Seviye:
  Öncelikle vermiş olduğum yanlış örnekten dolayı özür dilerim. Verdiğim yanlış örneği sildiği
  için HaliliÖztürk'e teşekkür ederim.

  Bahsedilen %100 ve %50 Gelir Vergisi Matrahından düşülür. Daha sonra ödenecek olan net vergi hesaplanır. Buda vergi miktarına göre değişkendir.Vergi hesaplama yöntemlerine girersek konu iyice uzar . Sonuç olarak bisiklet amatör
  bir spor olduğu için tamamı gider olarak kaydedilebilir.
   
 16. Cumhur Boyraz

  Cumhur Boyraz Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  29 Ocak 2008
  Mesajlar:
  666
  Beğeniler:
  219
  Şehir:
  istanbul-çanakkale-Ankara
  Seviye:
  bisiklet amtör bir spormu:S:S olimpik bir spora amatör diyen bir mantığa sahibiz daha ne olsun ne vergisi ne sponsoru hocam:S:S
   
 17. Murat İLK

  Murat İLK Kıdemli Üye

  Kayıt:
  9 Haziran 2008
  Mesajlar:
  327
  Beğeniler:
  407
  Şehir:
  İstanbul-Ankara
  Seviye:
  Evet, bisiklet ülkemizde amatör spor olarak değerlendirilmektedir. Lütfen
  gerekli bilgi sahibi oldukdan sonra eleştiri amaçlı yorum yapınız.
   
 18. carlosbauer

  carlosbauer Üye

  Kayıt:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  90
  Beğeniler:
  46
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  profesyonel sporcular olimpiyatlara katılamazlar arkadaşlar .

  olimpiyatlarda ödül alırsınız , profesyonel sporcu iseniz size maaş veya yüzde verileceğine dair sezonluk , yıllık yada 2 yıllık , 5 yıllık sözleşmeler imzalanır .

  olimpik olan sporcular zaten profesyonel değildir .

  kavramların anlamları farklı
   
  Murat İLK bunu beğendi.