PTT Gümrük Mevzuatı ( Bizle ilgili Kısım )

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında İbrahim Aslanhan tarafından paylaşıldı.

 1. İbrahim Aslanhan

  İbrahim Aslanhan Onursal Üye

  Kayıt:
  1 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.056
  Beğeniler:
  954
  Şehir:
  Diyarbakır
  Bisiklet:
  Scott
  Seviye:
  Merhaba arkadaşlar,

  Sizlerle PTT'nin gümrük uygulamasının bizle ilgili ( Yurtdışından aldığımız ürünlerle ilgili işlemi) bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize gelişinin ne denli geciktiğini burdan anlayabiliyoruz.

  Yurtdışından Gelen Gönderilerin Gümrük İşlemleri
  Madde 13 – A) Mektup Postası Gönderileri İle Kapsamında Doküman Bulunan Veya Haberleşme Mahiyetindeki Acele Posta Gönderileri
  Yurt dışından gelen mektup postası gönderilerine (Mektuplar, posta kartları, küçük paketler basılmış kağıtlar, körlere özgü yazılar) ait posta torbaları ile kapsamında doküman veya haberleşme mahiyetindeki yazılar bulunan Acele Posta Gönderilerini kapsayan “D” işaretli torbalar en az iki PTT personelinden oluşan komisyon tarafından açılır.
  Madde 7’de belirtilen gümrüğün denetime tabi gönderiler ile M torbaları ayrılır. Madde 8 hükümleri göz önünde bulundurularak kapsamları itibariyle cinsi, türü niteliği ile miktar ve değeri gümrük etiketi veya deklarasyon anduanlarından ya da varsa fatura veya satış fişinden kontrolleri yapılmak suretiyle gümrük vergisine tabi olanlar ile olmayan gönderiler olmak üzere ikinci bir ayırım yapılır.
  Bu postalardan çıkan başka ülkeler varışlı transit gönderiler hiçbir suretle gümrükle ilgilendirilmez.
  Yapılan ayırım sonucunda gümrük vergisine tabi olmadığı anlaşılan gönderilerin üzerlerine dikkat çekecek şekilde “Gümrükten Bağışıktır” ibaresi yazılarak veya kaşe tatbik ettirilerek en az iki PTT personeli tarafından imzalanır ve bu gönderiler doğrudan doğruya ilgili servise teslim edilir ya da varış yerlerine sevk edilir.
  Kapsamı gümrük vergisine tabi olmadığı halde çıkış yerlerinde üzerlerine yeşil etiket yapıştırılmış bulunan gönderilerdeki yeşil etiketler renkli kalemle çizilmek suretiyle iptal edilir.
  Muayene sonucunda gümrük vergisine tabi olduğu anlaşılan veya gümrük vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülen gönderiler gümrük işlemleri mahallinde yapılmak üzere üzerlerine renkli kalemle göze çarpacak büyüklükte “GÜMRÜKLÜ” ibaresi yazılarak varış yerlerinin bağlı bulunduğu gümrükleme merkezlerine sevk edilir ya da bir listeye kayden ilgili Gümrükleme Merkezine teslim edilir.
  Başka yer gümrükleme merkezlerine sevk edilecek kayıtlı mektup postası gönderileri bildirme kağıdının 5. tablosuna ayrıntılı, kayıtsız gönderiler de yine bildirmenin 1.tablosuna adeden (toptan) kaydedilir.
  Türlerine (Mektup - APG Postası) ve yollama şekillerine (uçak-Yüzey) göre düzenlenen bildirme kağıtlarına her varış gümrükleme merkezi için yıllık ayrı ayrı sıra numarası verilir. Gönderiler yine türlerine uygun olarak sayısına bakılmaksızın her varış gümrükleme merkezi için ayrı ayrı torbalanır ve torba etiketlerine “ GÜMRÜKLÜ” ibaresi yazılarak kurşun veya emniyet kilidi takılmak suretiyle ya da PTT Genel Müdürlüğünce uygun görülecek başka bir yöntemle emniyete alınır.
  İstendiğinde torba etiketlerine gümrüğün mührü tatbik ettirilerek yine gümrüğe ait kurşunla veya bir başka şekilde emniyete alınır.
  Basın ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleriyle aile fotoğraf filmleri ve resimlerini kapsayan gönderiler doğrudan varış merkezlerine sevk edilerek alıcılarına teslim edilir.

  B ) Koli ve “M”(Marchandise:Ticari eşya) İşaretli APG Torbalarından Çıkan Gönderiler
  Gümrük personelinin de bulunduğu kurul önünde açılan postalardan çıkan gönderiler varış yerleri itibariyle gerekli ayrıma tabi tutulur.
  Başka yer gümrüğüne sevk edilecek gönderiler için yine türlerine ve yollama şekline uygun direkt posta düzenlenir.
  Türlerine ve yollama şekillerine göre düzenlenen bildirme ve yol kağıtlarına her varış gümrükleme merkezi için yıllık ayrı ayrı sıra numarası verilir. Gönderiler türlerine uygun olarak sayısına bakılmaksızın torbalanır ve torba etiketlerine “ GÜMRÜKLÜ “ ibaresi yazılarak kurşun veya emniyet kilidi takılmak suretiyle emniyete alınır. İstendiğinde torba etiketlerine gümrüğün mührü tatbik ettirilerek yine gümrüğe ait kurşunla veya bir başka yöntemle emniyete alınır.
  Aynı yer gümrüğünde muayenesi yapılacak gönderiler Madde 17 hükümlerine göre işleme tabi tutulur. Ancak, APG’lere diğer gönderilere nazaran öncelik tanınır.

  Gümrüklü Gönderilerin Listelere Kaydedilmesi
  Madde 14 - Gümrük Muayene heyeti bulunan PTT İşyerlerince gerek doğruca kendilerine gelen gerek gümrüklenmek üzere diğer alıp verme merkezlerinden gönderilen gümrük kontrolüne tabi gönderiler 150.0001.2123 stok numaralı listeye usulüne uygun olarak kaydedilir.
  Listelerde aşağıda belirtilen yazılı hususlar belirtilir.
  a) Her yılbaşından itibaren teselsül ettirilen sıra numarası
  b) Gönderilerin çıkış ülkesi veya şehri ve çıkış numarası
  c) Koli ise yollama kağıdına göre sayısı marka ve numarası
  d) Gümrük beyannamesi veya deklarasyon anduan fatura ve menşe şahadetnamesi gibi gümrüğe gönderilmesi gereken belgelerin sayı ve türleri
  Her gönderi listede ayrı bir sıraya yazılır.
  Her gönderi için ayrı bir liste düzenlenmeyerek bir günde gelen gönderiler bir veya birden fazla listeye geçirilir.
  Gümrük işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için kayıttan evvel bir isme gelmiş olan gönderiler bir araya getirilerek hepsi bir listeye veya bir listede alt alta kaydedilir.
  Listeler gümrük muayenesi yaptıran merkezce , muayene edilecek gönderilerin hemen gelişlerinde hazırlanarak aynı günde veya en geç ertesi gün gümrüğe verilir ve hiçbir suretle birikime veya gecikmeye meydan verilmez.
  Listelerde kayıtlı her gönderi için Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarda ücreti tahakkuk ettirilir.
  Üç nüsha olarak düzenlenen listelerin ilk iki nüshası imza karşılığında gümrüğe verilir.
  Listelerle birlikte gönderilere ait belgeler (deklarasyon anduan, fatura, menşe şahadetnamesi vs.) ayrıca gümrüğe teslim edilir.Deklarasyon anduanların, yollama kağıtlarının ve gönderilerin üzerine girdikleri listeden aldıkları sıra numarası da gösterilir
  Liste ve eki belgeler gümrükçe incelendikten sonra fiziki muayenesine (gümrükçe kontrolüne) gerek duyulanlar PTT’ye bildirilir.
  Gümrük servisinde birden fazla memur çalışan büyük merkezlerde gümrükçe görülecek gönderiler bu serviste teslim alma işleriyle görevlendirilen posta personeline teslim edilir. Bu personel gümrük muayenesini yaptıracak olan memurlara verdiği ve onlardan geri aldığı gönderilerle muayene memurlarında ertesi güne devir kalan gönderilerin adeden hesabını belirtmek için özel bir muvazene defteri tutar.

  Muayene İşlemleri
  Madde 15 - Gümrük İdare amirleri PTT İdaresinin verdiği listeleri ekleriyle birlikte, bunlarda yazılı gönderilerin muayenesinde tahakkuklarının yapılmasında ve ticari nitelikte olmayanların ayrımında göz önünde tutulmak üzere muayene memurlarına havale ederler.
  Muayene memurları muayenesine gerek görülen gönderileri, görevli PTT personelinin önünde muayene eder.
  Muayene sırasında gönderi içinden çıkan fatura ve menşe şahadetnamesi gibi belgeler gümrükçe alınarak muayene, tespit ve tahakkukta dikkate alınmak üzere beyannamesine eklenir.
  Muayene esnasında, gönderilerin içlerinde eksik bulunduğu gümrük beyannamesinden veya etiketindeki yazılardan anlaşıldığı takdirde durum, gümrük muayene ve PTT memurları tarafından birlikte düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit olunur. Bu tutanaklardan bir nüshası gümrüğe teslim edilir, diğeri de PTT ait 150.0001.2123 stok no.lu Dışardan Gelen Gönderilerin Gümrüğe Bildirilmesine İlişkin Listenin düşünceler sütununa açıklama yapılmak suretiyle saklanır.
  Kapsamı bozulmuş olan gönderilerle, posta veya diğer yürürlükteki mevzuat gereğince yok edilmesi gereken gönderiler, gümrükleme merkezlerinde PTT ve gümrük memurları ile Gümrükçe gerekli görüldüğü taktirde diğer yetkili resmi kuruluş temsilcilerinden kurulu bir heyet önünde usulü dairesinde yok edilir ve düzenlenecek iki nüsha tutanağın bir nüshası gümrüğe verilir. Gümrükleme merkezleri dışında imha işlemi PTT personelinden oluşturulacak bir kurul tarafından yapılır. Düzenlenen iki nüsha tutanağın bir nüshası yazı ekinde gümrükleme merkezine bildirilir.
  Kapsamında gümrük ve posta mevzuatı ile diğer mevzuata göre ithali yasak eşya bulunduğu taktirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
  Müsaderesi ve imhası gereken hallerde, gereği yerine getirilip durum iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklardan yine bir nüshası PTT‘ye verilir, diğeri gümrük idaresinde saklanır
  İmhası gerçekleştirilen gönderilerle ilgili olarak ayrıca ilgili alıp verme merkezine bilgi verilerek tutanağın bir fotokopisi gönderilip alıp verme merkezlerince de vakit geçirilmeksizin yurtdışı tutanak ve gerçekleme bültenleri vasıtasıyla ilgili posta idareleri bilgilendirilir.
  Başka bir merciin inceleme ve tahliline gümrükçe lüzum görüldüğü taktirde, bu işlerin yerinde yaptırılması esastır. Ancak zaruri hallerde kapsamı gümrük ve PTT memurları tarafından birlikte tespit olunarak, gümrüğün yetkili memurunun vereceği, durumu belirtir örneğine uygun imzalı bir alındı karşılığında eşya, PTT’den geçici olarak alınır işi bittiğinde bu eşya geciktirilmeksizin PTT’ye verilir, PTT’de bu alındıyı iade eder.
  Muayenesi yapılan gönderiler yine aynı memurların önünde içleri karıştırılmayacak ve açılmayacak şekilde kapatılarak posta kurşunu takılır gümrüğe ait mengeneyle sıkıştırıldıktan sonra tartılır. Tespit edilen ağırlık gönderi üzerine ve 150.0001.2123 stok no.lu listeye yazılır ve gönderi PTT memuruna teslim edilir.
  Hastaların şahsi kullanımına ait ilaç ve tıbbi malzemenin Türkiye’ye giriş işlemleri için Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak belgenin gümrüğe ibrazı zorunludur.
  PTT memurunca, 150.0001.2123 stok no.lu listenin ilgili sütununa imza alınmak ve tarih belirtilmek suretiyle bir nüshası ile birlikte gönderiler ve gönderilere ait dokümanlar (yollama kağıdı, gümrük beyannamesi, tahakkuk kağıdı vs.) ambar memuruna teslim edilir. Ambar memurunca teslim alınan gönderiler 150.0001.2123 stok no.lu listedeki sıralamaya göre 150.0001.2953 stok no.lu Gümrüklü Gönderiler Ambar Kayıt Defterine kaydedilir.
  Aynı yerde teslim edilecek gönderiler için 150.0001.2804 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gümrüklü/Gümrüksüz Maddeler Haber Kağıdı düzenlenir.
  Ticari nitelikteki eşya ile bu durumu gümrükçe saptananlar için gümrük memurlarınca iki nüsha ayrıntılı liste düzenlenir ve bu listenin bir nüshası imza karşılığında PTT’ye verilir.
  PTT’de bu listeye dayanarak gönderi alıcısına, adına gönderilen eşyanın giriş işlemlerinin yapılabilmesi için en kısa zamanda Gümrüğe baş vurulması gerektiğini alma haberli servis mektubu ile ayrıntılı bir şekilde bildirir.
  Gelen gönderinin yurda sokulması için ilgili makamlardan izin alınmasına gümrükçe gerek duyulması halinde başka yerde oturan alıcılar bu işlemleri takip için posta gümrüğü bulunan yerden bir vekil tayin edebilir.
  Ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için gümrük etiketleri veya deklarasyon anduanlar gümrükçe beyanname olarak kabul edilir. Deklarasyon anduanlarda veya gümrük etiketlerinde yazılı değerler, gümrükçe uygun bulunduğu takdirde aynen kabul edilir.
  Gümrük beyannameleri çıkış yerinde düzenlenmemiş gönderiler için, gümrükçe lüzum görülürse, alıcıları çağırılarak kendilerine bir nüsha gümrük beyannamesi düzenlettirilip gümrüğe verilir.
  Gümrük denetim elemanları, memur ve amirlerinin her zaman re’sen muayene yapmak hakkı vardır.

  Geliş Kayıt İşlemleri
  Madde 16 - Teslim merkezine gelen gümrüklenmiş tüm gönderiler ile gümrüklenmiş olsun veya olmasın yurtdışı çıkışlı tüm değer konulmuş ve ödeme şartlı gönderiler türlerine göre ayrı ayrı (mektup postası, koli postası ve APG postası) düzenlenecek 150.0001.2204 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gönderilerin Kayıt Defteri’ne usulüne uygun olarak kaydedilir ve gönderilerin takip işlemleri bu defter üzerinden yürütülür. Bu defterlere aylık sıra numarası verilir.

  Gümrük Veznesi Bulunan Yerlerde Gönderilerin Teslimi
  Madde 17 - Gümrüklerce her türlü işlemi bitirilmiş olan gönderilerden merkezde teslim edilecekler için alıcılarından alınması gereken ve gümrükçe tespit edilen vergiler veznesi bulunduğu takdirde gümrük idaresi tarafından tahsil olunur ve karşılığında “Vezne Alındısı” verilir.
  Aynı zamanda, gönderinin gümrükle ilişiği kalmadığına dair gümrükçe “Teslim Kağıdı” düzenlenir, gönderinin teslimini geciktiren durumlar olmuş ise, teslim kağıdında gecikme tarih ve sebepleri belirtilir.
  PTT personelince teslim kağıdı görülüp alıcıdan alındıktan ve varsa gümrükleme, ardiye, tekrar bağlama ve yollama gibi durumuna uygun ücretler 150.0001.2012 ve 150.0001.1016 stok numaralı alındılar karşılığında tahsil edildikten sonra gönderiler usul gereğince teslim edilir.
  Gümrükten verilen teslim kağıtları gönderiyi teslim eden merkez tarafından sırasıyla saklanır.

  PTT Tarafından Tahsil Edilecek Vergiler
  Madde 18 - Posta gümrük işlemleri yapılarak belge ibrazına ve bilgi istenilmesine gerek görülmeyen gönderiler ile gümrük veznesi bulunmayan işyerlerinde gönderilere ait gümrükçe tahakkuk ettirilmiş vergiler PTT tarafından tahsil edilir.
  Muayeneden sonra her gönderi için tahakkuk ettirilen vergilerin ayrıntısı, gümrük idaresince düzenlenecek bir tahakkuk belgesi ile PTT’ye bildirilir.
  PTT memurunca, 150.0001.2123 stok no.lu listenin ilgili sütununa imza alınmak ve tarih belirtilmek suretiyle bir nüshası ile birlikte gönderiler ve gönderilere ait dokümanlar (yollama kağıdı, gümrük beyannamesi, tahakkuk kağıdı vs.) ambar memuruna teslim edilir. Ambar memurunca teslim alınan gönderiler 150.0001.2123 stok no.lu listedeki sıralamaya göre 150.0001.2953 stok no.lu Gümrüklü Gönderiler Ambar Kayıt Defterine kaydedilir.
  Aynı yerde teslim edilecek gönderiler için 150.0001.2804 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gümrüklü/Gümrüksüz Maddeler Haber Kağıdı düzenlenir.
  Gümrük vergisiyle gümrükleme ücretleri 150.0001.2012, varsa diğer ücretler de (ardiye ve tekrar bağlama gibi) 150.0001.1016 stok numaralı alındılar karşılığında tahsil edildikten sonra adına gelmiş olan gönderi alıcıya teslim edilir. Bu alındılarda gümrüğe verilecek olan paralar bir kalemde postaya ait olanlar da onun altında bir kalemde gösterilerek toplanır.
  Teslim edilen gönderilere ait tahakkuk kağıtlarının birinci nüshaları teslim işinin yapıldığı veya en geç ertesi günü zimmet karşılığında gümrük memurlarına geri verilir. Tahsil edilen gümrük vergi resimleri her gönderinin tahakkuk numarası ve miktarı ayrı ayrı gösterilmek suretiyle üç nüsha olarak düzenlenecek 150.0001.2142 stok numaralı Yurtdışı Posta Gönderilerinden Tahsil Edilen Gümrük, Vergi ve Resimleriyle Posta Ücretlerinin Teslimat Bordrosunun “Gümrük İdaresine Ait Vergi Tutarı” sütununa, posta ücretleri toplamı da buna ait sütuna kaydedilir ve günlük toplamları bağlanarak tutarı teslimat bordrosunun iki nüshası ve gümrük tahakkuk kağıtlarının ikinci nüshalarıyla birlikte merkez müdürlüğüne verilir. Merkez müdürlüğünce bordrodaki gümrük resmi tutarı bir kalemde emanete alınır. Posta ücretleri toplamı da postaya gelir kaydedilir ve buna karşılık verilen vezne alındısı teslimat bordrosunun gümrük vergilerini tahsil eden posta servisinde kalan nüshasına eklenerek saklanır.
  Teslimat bordoları ve tahsilat alındıları her yıl başında birden başlayarak yürütülen sıra numarası taşırlar.
  Merkez müdürlükleri teslimat bordrolarının birer nüshasıyla tahakkuk kağıtlarını ve gümrük adına emanete aldıkları paraları en geç bir hafta içinde gümrük muayenesini yapan gümrük idaresi veznesine alındı karşılığında teslim eder ve emanet hesabını kapatırlar.
  Bir defada verilecek birkaç teslimat bordrosu için gümrük idaresince bir icmal bordrosu istenirse teslimat bordrolarını numara ve tarihleriyle kapsadıkları paraların toplamlarını gösteren bir icmal cetveli düzenlenip altı tasdik edildikten sonra bir nüshası teslimat bordrolarıyla birlikte gümrüğe verilir.

  Gümrükleme Merkezleri Dışındaki Yerler Varışlı Gönderiler
  Madde 19 - 1) Gümrükleme Merkezleri dışındaki yerler varışlı gümrüklenmiş gönderiler posta sıra ve gümrük tahakkuk numaralarıyla gümrük vergileri, postaya ait ücretler ve damga vergisi, ayrıntıların toplamlarını ve alıcı ad ve adreslerini göstermek suretiyle 150.0001.2910 stok numaralı Gümrük Kontrolüne Tabi Tutulan Gönderilere Ait İhbar Pusulası ile birlikte varış yerlerine yollanır. Bu gönderilere ait tahakkuk belgeleri, ücretlerin ödendiğine dair varış merkezinden bilgi gelinceye kadar tarih sırasına göre saklanır ve ücretlerin ödendiğine dair bilgi gelmeyenler tahakkuk belgeleri ile 150.0001.2953 stok no.lu Gümrüklü Gönderiler Ambar Kayıt Defteri üzerinden takip edilir.
  Gönderi varış merkezince 150.0001.2910 stok numaralı “Gümrük Kontrolüne Tabi Tutulan Posta Gönderilerine Ait İhbar Pusulası”nda belirtilen ücretler 150.0001.2012 ve gerekirse 150.0001.1016 stok numaralı alındılar ile tahsil edilerek gönderi alıcıya teslim edilir.
  2) Gümrüklenmiş gönderileri alan diğer merkezler bunları gönderi türü itibariyle ayrı ayrı tutulacak 150.0001.2204 stok numaralı deftere kayıt ve kayıtsız olanların numara sütununa kayıtsız kelimesini işaret ettikten ve gümrük vergileriyle postaya ait ücretleri ayrı ayrı gösterdikten sonra 150.0001.2804 stok no.lu haber kağıdı düzenlemek ve bu defter üzerinden imza almak suretiyle bir tahsilat listesiyle birlikte ilgili memur ve dağıtıcılara verirler. Gümrük ve postaya ait vergi ve ücretler yukarıdaki fıkrada gösterildiği gibi 150.0001.2012, 150.0001.1016 stok no.lu alındılar karşılığında tahsil ettikten sonra gönderiler alıcılarına verilir.
  Bu gönderilere ait ihbar pusulasında gösterilen gümrük vergisi, damga (vergisi) pulu bedeli 600.0019 no.lu hesaba, postaya ait ücretler de 600.0010 no.lu hesaba gelir kaydedilir. Alma haberli servis mektubu ile derhal gönderinin teslim edildiği hususunda gümrükleme merkezine bilgi verilir.
  Servis mektubunun tarih ve numarası gönderinin kayıtlı bulunduğu 150.0001.2204 stok no.lu defterdeki kaydı karşısına açıkça yazılır.
  Herhangi bir sebeple alıcılarına teslim edilmeyerek gümrükleme işlemini yaptıran merkeze geri gönderilen veya başka merkeze yollanan gönderilerin geri gönderilme veya yeniden yollama keyfiyetleri defterdeki kayıtları karşısına yazılır.
  3) Teslim bilgisini alan gümrükleme merkezleri bu paralara ilişkin gönderilerin defterdeki kayıtları karşısına tahsil tarihlerini de gösterdikten sonra gümrüğe ait vergileri 360.2000 no.lu hesaptan teslimat bordrosu ile gümrük veznesine yatırır.
  4) Yukarıda belirtilen gönderilerden, muayene, tahakkuk ve diğer gümrük işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için gümrükçe, ilgililerden, eşyaya ait fatura, menşe şahadetnamesi gibi belge veya bilgi alınmasını gerek duyulanlar için istenilen bilgi ve belgeler gümrükçe posta servisine bildirilir.
  Gümrükçe istenilen bu belge ve bilgilerin ilgililerden temin edilmesi için gümrük işlemini yaptıran merkezce alıcıdan alma haberli servis mektubuyla istenilir. Bu yazıya varsa, gümrük beyannamesinin bir örneği yoksa gönderi içeriğini gösterir bir belgede eklenir.
  Bu gönderilere ait gümrükleme işlemi, istenen belge ve bilgilerin gümrüğe verilmesinden sonra tamamlanarak tahakkuk eden gümrük vergisi posta servisine bildirilir.
  Posta servisince, tahakkuk ettirilen gümrük vergisi, postaya ait ücretler ile damga (pulu) vergisi varış merkezine gönderilecek 150.0001.2910 stok numaralı ihbar pusulasında gösterilerek gönderiyle birlikte varış merkezine gönderilir.
  Varış merkezince ilgililerden alınacak paralar hususunda yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır.
  5) Yukarıdaki anılan gönderilerin gümrük beyannamelerine yapıştırılacak damga pulu için, gümrük işlemini yaptıran merkezce bu işte görevli memura merkezin trafik durumuna göre ...... numaralı (diğer personel avansları) hesabından yeteri kadar avans verilir.

  Memur ve Dağıtıcılar Tarafından Paraların Tahsili ve Vezneye Yatırılması
  Madde 20 - Gümrüklenmiş gönderileri alan gişe memurları veya dağıtıcılar bu gönderileri kendilerine ayrıca verilen 150.0001.2910 stok no.lu ihbar pusulası veya 150.0001.2804 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gümrüklü/Gümrüksüz Maddeler Haber Kağıdı’nda yazılı gümrük vergileri tutarını ve postaya ait ücretler 150.0001.2012 stok numaralı alındı karşılığında tahsil ettikten sonra gereğince alıcılarına teslim ederler ve tahsil ettikleri paraları, dip koçanına imza olarak günü gününe ilgili memura verirler.
  Memur ve dağıtıcılar tarafından düzenlenecek alındılarda gümrük vergileri tutarı birer kalemde postaya ait ücretler ayrı bir kalemde gösterilir.

  Başka Yerlere Yollanan Gümrüklü Gönderiler Hakkında Yapılacak İşlemler
  Madde 21 - 1) Gümrükleme merkezi dışındaki bir merkezden yurtiçinde başka bir merkeze tekrar gönderilmesi gereken gümrüklü mektup postası gönderileri ile APG’lerin yollanması yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibi yapılır. Bunların çıkış yerleri, kayıtlı ise numaraları, alıcıların ad ve adresleri üzerlerindeki etiketlerin numaraları ile sıra numaraları gösterilmek suretiyle kaç numara ve tarihli bildirme kağıdı ile nereye gönderildikleri bir yazı ile gümrük muayenesini yaptırmış olan merkeze bildirilir. Bu merkez de tahsilat ile ilgili işlemleri tekrar gönderilen merkezden takip eder.
  Gümrüklü gönderiler bir merkezden diğerine mutlaka ayrıntılı kayıtla gönderilir.
  2) Alıcıları, yurtiçinde başka bir yere taşınmış olan koliler, alıcıları istedikleri ve yurtiçinde tekrar taşımaya ait ücreti vermeyi taahhüt ettikleri taktirde yeni adreslerine yollanır. Bu taşımaya ait ücret alıcıdan 150.0001.1016 stok no.lu alındı karşılığında alınır.

  Bekleme Süreleri
  Madde 22 - Gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması için gereken belgeleri veya bilgiyi vermek ya da gelen gönderiyi almak üzere çağrılan alıcı haber kağıdının verildiğinin ertesi gününden başlayarak,

  A) Mektup postası gönderileri ve APG’ler
  1) Mektup postası gönderileri ile APG’ler haber kağıdı bırakıldığı tarihten itibaren 7 gün,
  2) Değer konulmuş, ödeme şartlı ve ödeme şartlı değer konulmuş gönderiler haber kağıdı bırakıldığı tarihten itibaren 15 gün,
  3) Postrestant işareti taşıyan veya bu işlemin uygulanması alıcı tarafından yazıyla istenen yada posta abone kutusu adresiyle gelen ödeme şartlı mektup postası gönderileri geldikleri tarihten itibaren 15 gün,
  4) Postrestant adresiyle gelen veya bekletilmesi alıcıları tarafından yazıyla istenilen mektup postası gönderileri ile APG’ler geldiği tarihten itibaren 60 gün,
  5) Posta abone kutusu adresi varışlı mektup postası gönderileri ile APG’ler geldiği tarihten itibaren 30 gün,

  B) Koli postası gönderileri
  1) Değer konulmuş veya konulmamış koliler haber kağıdının bırakıldığı günün ertesi gününden başlamak üzere 30 gün
  2) Posta abone kutusu adresi varışlı değer konulmuş ve konulmamış koliler geldiği günden itibaren 30 gün
  3) Postrestant adresi varışlı ya da bekletilmesi alıcı tarafından yazı ile istenen koliler geldiği günden itibaren 60 gün,
  4) Ödeme şartlı veya ödeme şartlı değer konulmuş koliler haber kağıdının bırakıldığı günün ertesi gününden başlamak üzere 15 gün,
  5)Postrestant adresi varışlı ya da bekletilmesi alıcı tarafından yazı ile istenen veya posta abone kutusu adresi varışlı ödeme şartlı ya da ödeme şartlı değer konulmuş koliler geldiği günden başlamak üzere 15 gün,
  İçerisinde başvurmadığı takdirde bu gönderiler, durumlarına uygun olarak iade ya da elde kalmış işlemine tabi tutulur.
   
  İslam Gölge bunu beğendi.
 2. okan deniz

  okan deniz Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  29 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  408
  Beğeniler:
  243
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  Denetimler Sıkılaştırıldı, gümrük vergisi, ve aldığınız ürün için artık beyanname açmaya başladılar %25 in üstünde vergi ve 65 ila 70 TL yi bulan bir beyanname açılıyor, Gümrük tasviye kurulu Ptt de bıraktıgınız ürünleri Tasiş genel kurulunda değerinin biraz altına satış yapmakta. Malzeme alırken 3 Kere dusunmenızı tavsıye ederim.
   
 3. #3
  İbrahim Aslanhan

  İbrahim Aslanhan Onursal Üye

  Kayıt:
  1 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.056
  Beğeniler:
  954
  Şehir:
  Diyarbakır
  Bisiklet:
  Scott
  Seviye:
  Ürün aldım yolda geliyor, ancak 75€ sınırını aşmadım 1 tl gibi bir farkla altında kaldım aldığım günki kurla! Sanırım gümrüğe takılma gibi bir durumu olmayacaktır.
   
 4. aslan asker

  aslan asker Aktif Üye

  Kayıt:
  19 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  143
  Beğeniler:
  70
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  Bu ülkede ne zaman halkın yararına bir şey yapılacak ne zaman devletle bir işimiz olduğunda kolayca halledeceğiz allah aşkına biz bu kadarmı geri zekalıyız tanrım.
   
  -Paşa- ve nuhcan bunu beğendi.
 5. #5
  İbrahim Aslanhan

  İbrahim Aslanhan Onursal Üye

  Kayıt:
  1 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.056
  Beğeniler:
  954
  Şehir:
  Diyarbakır
  Bisiklet:
  Scott
  Seviye:

  Bizlerin yani Hallk'ın yararına olacak şeyler biraz zor Aslan Abi.

  Belçika, vatandaşına işe bisikletle gidip gelmesi için km başına 0.50€ veriyor, bizde de 150€ olan gümrük sınırı da 75€ ya indiriliyor. Onları bırakalım ülkemizde paranın değeri yok. Dolar ve Euro'ya bakıyorsunuz bizim TL mizden değerliler. Her gün başka birşeye zam ! Nasıl bizlerin yararına olabilir ki !!! :((

  Örnekler bitmez...
   
 6. nuhcan

  nuhcan Onursal Üye

  Kayıt:
  2 Nisan 2007
  Mesajlar:
  2.190
  Beğeniler:
  820
  Şehir:
  istanbul / kadıköy
  Adı:
  nuh can
  Seviye:
  Ben 38 yaşındayım daha öyle bir şey görmedim desem yalan olmaz sanırım...

  İnanın tam okumaya başladım mevzuatı, sıkıldım ve bıraktım...
   
  -Paşa- ve İbrahim Aslanhan bunu beğendi.
 7. Doğa Can Yaman

  Doğa Can Yaman Kıdemli Üye

  Kayıt:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  247
  Beğeniler:
  299
  Şehir:
  dünya
  Bisiklet:
  Cesur
  Seviye:
  Bu konu çok da önemli değil çoğu site bu durumun farkında zaten ve kılıfına uydurup yolluyorlar kargoyu. Alışveriş yapmadan önce yetkiliyle konuşmakta fayda var. Hediye statüsünde ya da düşük fiyatlı gösterip gönderiyorlar adresinize. 2. el alışveriş yaparken zaten bu gümrük konusu hiç sıkıntı değil fatura yok bişey yok.
   
 8. Oksal Özdöl

  Oksal Özdöl Onursal Üye

  Kayıt:
  5 Ekim 2006
  Mesajlar:
  1.671
  Beğeniler:
  1.318
  Şehir:
  izmir
  Bisiklet:
  Focus
  Seviye:
  50 dolarlık sıfır ufak bi bottom bracket adaptörü getirmem gerekiyor:) Gümrükte bir sorun olurmu olmazmı ? Getireceğim parçanın boyutu avuç içini geçmez...

  Konuya hakim arkadaşlardan cevap rica ediyorum.

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
   
 9. Derya Keçeci

  Derya Keçeci Onursal Üye

  Kayıt:
  2 Haziran 2011
  Mesajlar:
  1.748
  Beğeniler:
  4.308
  Şehir:
  Ankara
  Adı:
  Derya
  Bisiklet:
  Trek
  Seviye:
  4 ayrı siteden onlarca alışveriş yaptım.Bu güne kadar bir tek ürünüm gümrüğe takılmadı.Tabi hacimli ürünler ve fiyat limitinin üstüne çıkmamak lazım.Sorun çıkmaz diye düşünüyorum.En son chainreaction'dan shimano 105 ön arka fren seti aldım 72 euro tuttu 8. gün elime geçti.Böyle...
   
 10. #10
  İbrahim Aslanhan

  İbrahim Aslanhan Onursal Üye

  Kayıt:
  1 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.056
  Beğeniler:
  954
  Şehir:
  Diyarbakır
  Bisiklet:
  Scott
  Seviye:
  Sıkıntı çıkmaz arkadaşım. Derya Abiye de katılıyorum.
   

İlginizi Çekebilir

3.png
Strava'cıların korkulu rüyası dijital epoyu konuşuyoruz bugün :D Sportmenliğe aykırı davranan bu KOM avcılarının bunu neden yaptığını, nasıl yaptığını, ve bunu nereden anlayabileceğimizi...
IMG20160210221518.jpg
vee karşınızda ilk gıda incelemem. pek inceleme diyemem aslında. ürünümüz bu şirin görünümlü şey. şuan size boş gibi gözüküyor olabilir. çünkü boş. içindekileri ben yedim. tadı karışık meyvalı...
6.png
Bisiklete yaptığımız faydalı yükseltmelerden biri kilitli pedal. Kilitli pedalın güç aktarmada faydası, çalışmayan bazı kasları da çalıştırarak sadece itme değil çekme kuvvetini de uygulatması,...