170 Kanun değişiyor: Orman yakana idam, sahte doktora 5 yıl

Konu, 'Güncel Haberler' kısmında Derya AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

 1. Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.811
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  TBMM Adalet Komisyonu, geçen dönem yasalaşamayan ancak bu dönem
  Hükümet tarafından yeniden Meclise sunulan temel ceza mevzuatına uyum
  öngören yasa tasarısını benimsedi. 170 kanunda değişiklik düzenleyen tasarı
  651 maddeden oluşuyor.

  Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda, Temel Ceza
  Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Tasarısı’na göre, akarsular üzerinde izinsiz balık üretim tesisi kuranlar, 250 YTL
  idari para cezasına çarptırılacak.

  Türkiye limanlarına girip çıkan gemilerden, Limanlar Kanunu’na muhalefet
  edenlere, liman başkanı tarafından 500 YTL’den 20 bin YTL’ye kadar idari para
  cezası verilecek. Türkiye limanları arasında, kanunlara aykırı kabotaj yapan
  gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine 1000
  YTL’den 25 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca yabancı
  gemiler ve diğer deniz taşıtları, idari para cezası tahsil edilinceye kadar
  elverişli bir limanda, masrafları kendisine ait olmak üzere tutulacak.

  Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine
  getirmediği gerekçesiyle el konulan gemi, limanın bulunduğu yerin mülki
  amirliğince, ihale mevzuatı hükümlerine bağlı olmaksızın satılacak.

  SAHTE DOKTORLARA CEZA

  Uzman olmayıp da laboratuvar açanlar veya izinle açtıkları laboratuvarları
  uzman olmayan kişilere bırakanlara, bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para
  cezası uygulanacak.

  Sahte doktor ve diş hekimlerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne
  kadar adli para cezası verilecek.

  Diploma ve belgesi olmadığı halde ebelik yapanlara, 250 YTL idari para cezası
  uygulanacak. Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar
  hapis cezasına çarptırılacak.

  Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapan
  kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası
  verilecek.

  İZİNSİZ ÖLÜ NAKLİNE CEZA

  Defin ruhsatı olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri
  ile izin almadan bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenlere, 100 YTL idari
  para cezası verilecek.

  Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun
  olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi,
  belediye encümeni tarafından 250 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para
  cezasına çarptırılacak.

  ORMAN YAKAN ÖRGÜT ÜYELERİNE MÜEBBET HAPİS

  Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına yol açanlara
  2 yıldan 7 yıla kadar, kasten orman yakanlara ise 10 yıldan az olmamak üzere
  hapis; devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün
  faaliyeti çerçevesinde orman yakanlara da müebbet hapis cezası uygulanacak.

  Fidan ekim sahasını bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına
  çarptırılacak.

  Yasak bir bitkiyi yurda sokanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığı’nca muayene edilmemiş veya izin verilmemiş tohumlukları
  ithal ve ihraç edenlere de 1000 YTL idari para cezası verilecek.

  ÖZEL HASTANELERİN CEZALARI ARTIYOR

  Kayıt, malzeme, alet, eşya ve binaların sıhhi şartlarında ve hastane
  hizmetlerindeki noksanlar ile diğer eksiklikleri uyarıya rağmen zamanında
  yapmayan özel hastanelerin işletenlerine, 5 bin YTL idari para cezası verilecek.

  Yatan hastalardan, fazla ücret alan özel hastanelere 10 bin YTL idari para
  cezası uygulanacak.

  Özel hastanelerde, gerekli laboratuvar tetkiklerini yapmadan, karın, göğüs ve
  beyin ameliyatları yapan doktorlara 5 bin YTL idari para cezası verilecek.
  Tedavisini üstlendiği hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz terk eden uzman
  doktorlar, 2 bin YTL idari para cezasına çarptırılacak.

  KENEVİR EKİMİ

  İzin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen, bilerek izin verilen
  kısmın dışında fazla ya da farklı yerde kenevir ekimi yapan kişiler, 100 günden
  az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.

  Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye ise 1 yıldan 7 yıla kadar
  hapis cezası verilecek.

  Yurda kaçak ilaç sokanlar, ilaçların miktarı ve değerine göre 100 günden 5 bin
  güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek.

  İzinsiz olarak çeltik ekenlere, ektikleri her dekar için idari para cezası
  verilecek. Ayrıca kazanç sağlanan yerlerdeki çeltiklerin suyu kesilecek.

  Paralı yollardan geçiş ücreti ödemeden geçen araç sahiplerine, geçiş ücretinin
  10 katı kadar idari para cezası uygulanacak.

  İzin almadan posta ve abone kutularını, bunları açacak anahtarları yapanlara,
  kullananlara; taşıtlara da posta aracı şeklini verenlere, 250 YTL idari para
  cezası uygulanacak. Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri
  postayla gönderenlere, suç oluşturmadığı takdirde 400 YTL idari para cezası
  uygulanacak.

  İzinsiz ticari amaçla posta faaliyetinde bulunanlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis
  ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

  Sınırdışı edildikleri veya Türkiye’yi terk etmesi gerektiği halde ülkeye izinsiz
  gelen yabancılar, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  FİKİR VE SANAT ESERLERİ

  Bir sanat eserini, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden izin
  almadan işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshalarını yayan, temsil eden veya
  her türlü işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla halka iletenlerden,
  izni alınmamış hak sahipleri, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği
  bedelin veya tespit edilecek rayiç bedelin en çok 3 kat fazlasını isteyebilecek.

  İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa, hak sahibi, çoğaltılmış
  kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya
  üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılığında kendisine
  verilmesini ya da sözleşme yapılması halinde isteyebileceği miktarın 3 katı
  fazlasını talep edebilecek.

  Bir eseri icrayı, fonogramı veya yapımı, hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın
  işleyen, temsil eden, çoğaltan, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü
  nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak
  işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa sunan, satan, kiralayan, ödünç veren
  veya başka şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal ve ihraç eden, kişisel
  kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında 1
  yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunacak.

  Başkasına ait esere kendi eseri olarak ad koyan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar
  hapis veya adli para cezasına mahkum edilecek. Bu suçu, dağıtarak veya
  yayımlayarak işleyenlere de verilecek hapis cezasının üst sınırı 5 yıl olacak.

  Bir eserden kaynak göstermeksizin alıntı yapanlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis
  cezası verilecek.

  ALENİLEŞMEMİŞ ESERİ AÇIKLAMAYA CEZA

  Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin içeriği hakkında
  kamuya açıklamada bulunan kişi, 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bir
  eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı nitelikte kaynak gösteren
  kişiler de 6 ay kadar hapisle cezalandırılacak.

  Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını
  kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, 3 aydan 1 yıla
  kadar hapse mahkum edilecek.

  Bilgisayar programlarının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek
  amacıyla oluşturulan ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya
  teknik donanımları üreten, satışa sunan, satan veya kişisel kullanım amacı
  dışında elinde bulunduran kişilere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
  uygulanacak.

  Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa
  sunan, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan kişilere, 1 yıldan 5 yıla
  kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

  KALDIRIMLARDA KİTAP SATIŞ YASAK

  Yasal olarak çoğaltılmış bandrollü eserlerin, yol, meydan, pazar, kaldırım,
  iskele ve köprü gibi yerlerde satışı yasak olacak.

  Sahte bandrol üretenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  İzinsiz elektronik imza oluşturanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden
  az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak. Sahte elektronik sertifika
  oluşturan veya bu sertifikaları bilerek kullananlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
  ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

  SİLAH SUÇUNDAN CEZA ALANLARA RUHSAT VERİLMEYECEK

  Ateşli silahlarla ilgili suçlardan ceza alanlar, affa uğramış olsalar bile,
  ateşli silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alamayacaklar. Ateşli Silahlar
  Kanuna aykırı olarak yurda silah sokan, satan, satmaya aracılık edenler, 5
  yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Kurusıkı tabir edilen ses ve gaz fişeğiyle benzerlerini atabilen tabancayı,
  teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline
  dönüştürenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar ve 30 günden 100 güne kadar adli para
  cezası verilecek.

  Şiş ve satır gibi kesici aletleri saldırı amaçlı taşıma yasak olacak.

  Yivli ve yivsiz silahlar ile kama, hançer, şişli baston, pala, kılıç, sivri uçlu ve
  oluklu bıçaklar ve benzeri aletleri saldırıda kullanmak üzere taşıyanlara, 3 aya
  kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

  İzinsiz tüfek ve tabanca imal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle
  cezalandırılacak.

  Yurtiçinde veya dışında, devlet veya hükümet başkanları tarafından hediye
  edilen ve belgeli; Birinci Meclis üyelerinin mirasçılarına intikal eden; İstiklal
  Savaşı’ndan önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal
  ettiği belgelendirilen ile İstiklal Savaşı’na katılan askerlere, bu savaşta
  hizmetlerine karşılık hatıra olarak verilen silahlar devredilebilecek.

  Ruhsatsız eczane açanlara 3 aydan 1 yıla kadar, diplomasız kimyagerlik veya
  kimya mühendisliği yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis; yetkisi olmadığı
  halde hemşirelik yapanlara 100 YTL idari para cezası verilecek.

  Veteriner olmadığı halde hayvan tedavi edenler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis
  cezasına çarptırılacak.

  İşçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işverene, 100 YTL para cezası
  uygulanacak.

  Arama izni ve ruhsatı olmadan petrol arayanlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis
  cezasına çarptırılacak.

  ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYENE CEZA

  Yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyenlere, çocuğun okula
  devam etmediği her gün için 10 YTL idari para cezası verilecek. Buna rağmen
  çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebebini okul idaresine
  bildirmeyenlere 300 YTL ceza uygulanacak.

  Yanlış adres bildirenler hakkında, 1 yıla kadar hapis uygulanacak.

  İzinsiz finansal kiralama faaliyetinde bulunanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis
  cezası verilecek.

  Belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti yürütenler, 3 aydan 6 aya kadar hapis ve
  1000 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

  Ambalajında belirtilen miktarlara uymayan bir malı üreten ve satanlara, bin
  YTL’den 10 bin YTL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

  FUTBOLDA VE AT YARIŞLARINDA BAHİSE CEZA

  Futbol karşılaşmalarında müşterek ***** düzenleyen, bunlara ait biletleri
  bilerek satan ve dağıtanlara, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar
  adli para cezası verilecek.

  Spor karşılaşmalarının yapıldığı kapalı veya açık alanlara, her türlü silah, kesici
  ve delici alet, sis veya ses bombası sokanlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya
  adli para cezasıyla cezalandırılacak; ayrıca, 6 aydan 1 yıla kadar karşılaşmaları
  seyirden men edilecek.

  Yasaklı olmasına rağmen spor alanına girenlere, bu kişilerin girmesine yardımcı
  olanlara ve önlem almayanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  Bu konuda kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri
  hakkında, TCK’nın "görevi kötüye kullanma" suçunu düzenleyen 257. maddesi
  uygulanacak.

  At yarışlarıyla ilgili kanun hükümlerine aykırı müşterek ***** veya yarış
  piyangosu düzenleyenler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli
  para cezasına mahkum edilecek. Suçun; at sahibi, antrenör, jokey, jokey
  yamağı, seyis ve yarış hizmetlileriyle işlenmesi durumunda verilecek hapis
  cezası, 6 aydan az olamayacak.

  Tasarıya göre, devlet memuru olacaklarda; işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya
  daha üzeri mahkumiyet cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suç işlememe şartı aranacak. Memur olabilmek için ayrıca,
  anayasal düzene ve bu düzeninin işleyişine, milli savunmaya, devletin sırlarına
  karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
  ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve
  kaçakçılık suçlarından mahkum olunmaması gerekecek.

  Kooperatif yönetimlerinde bulunma şartları, devlet memurluğuna atanma engeli
  olmamaya paralel olarak genişletilecek.

  Hakimin reddi isteğinin kabul edilmemesi halinde, istemde bulunanların her
  birine 500 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

  İhtiyati tedbir kararına uymayanlar, 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Tanıklığın zorunlu olduğu hallerde, geçerli bir sebep olmaksızın, tanıklıktan
  veya yeminden çekinen kişi hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle
  beraber, ayrıca, 15 güne kadar disiplin hapsi verilecek.

  EMEKLİ HAKİM VE SAVCILARIN AVUKATLIK YAPMASI

  Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri
  yargı hakim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi raportörleri, özellikle son
  hizmet gördükleri mahkeme veya dairede, bu görevlerinden ayrılma tarihinden
  itibaren 2 yıl süreyle avukatlık yapamayacak.

  Maliye Bakanlığı tarafından adli yardım hizmetlerinde kullanılması için (zorunlu
  müdafilik ücreti) Türkiye Barolar Birliği (TBB) hesabına aktarılan paraların,
  belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esas ve usuller, TBB’nin görüşü
  alınmak suretiyle, Adalet ve Maliye bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle
  belirlenecek. Bu paraların, amaç ve yönetmelikteki usul ve esaslara uygun
  kullanılıp kullanılmadığının denetimini Sayıştay yapacak.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeli hakkında, zimmet suçu ile
  kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki eylemleri dolayısıyla
  soruşturma ve kovuşturma yapılması Banka Meclisi’nin; atama ve seçim
  suretiyle görev yapan diğer mensupları hakkında soruşturma ve kovuşturma
  yapılması ise Başbakanın, Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda
  bulunmasına bağlı olacak.

  KIYI ŞERİDİNİ BOZANLARA CEZA

  Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde, duvar, çit,
  parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara, 2 bin
  YTL’den 10 bin YTL’ye kadar para cezası verilecek.

  Kıyılardan kum, çakıl alan veya çekenlere, 3 bin YTL’den 15 bin YTL’ye kadar
  para cezası uygulanacak.

  Bu eylemlerin, kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi
  durumunda, failler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına
  hükmolunacak.

  Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok
  olmasına sebebiyet verenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar
  adli para cezasına çarptırılacak.

  Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket
  edenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

  Kültür ve tabiat varlıklarını, kanuna aykırı olarak yurtdışına çıkaranlara, 5
  yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

  İzinsiz kazı veya sondaj yapan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar, izinsiz define
  arayanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. İzin almadan fındık
  bahçesi kuranlara 700 YTL; ruhsatsız çay bahçesi kuranlara, çaylıkları
  söktürüldüğü gibi, her dekar için 400 YTL idari para cezası verilecek.

  ARA DURAKTA YOLCU İNDİRENE 300 YTL

  Karayolu yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçların
  şoförlerinin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olacak. Sürücü
  mesleki yeterlilik belgesi almadan, karayolu yük ve yolcu taşımacılığı
  faaliyetinde bulunan işletmecilere 500 YTL, şoförlere ise 200 YTL idari para
  cezası verilecek.

  Yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyet gösterenlere 5 bin YTL,
  sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara da 1000 YTL para cezası
  uygulanacak.

  Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 300 YTL para
  cezasına çarptırılacak.

  Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya
  kuruluşların yöneticileri, 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

  Özel güvenlik alanında İçişleri Bakanlığından izin almadan faaliyette
  bulunanlarla izin almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların
  yöneticilerine, 3 aydan 1 yıla kadar hapis verilecek.

  Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edenlere,
  3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

  Önceden bildirimde bulunmadan yurtdışından yardım alan derneklerin
  yöneticilerine, 3 aya kadar hapis verilecek.

  İzinsiz yardım toplayanlar, 700 YTL idari para cezasına çarptırılacak.

  KİMLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunanlara, 100 YTL idari para cezası
  uygulanacak.

  Otel, motel gibi konaklama tesislerinde kalanların geliş-gidiş kayıtlarını usulüne
  uygun tutmayan, kolluk kuvvetlerine ve talebi halinde TÜİK’e vermeyen
  konaklama yerlerinin sahiplerine, 10 bin YTL idari para cezası verilecek.

  TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

  Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya
  yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı
  gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar
  hapisle cezalandırılacak.

  Toplantıya ilişkin kanunda belirtilen görevleri yerine getirmeyen düzenleme
  kurulu üyeleri, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Güvenlik kuvvetlerine, hükümet komiserine veya yardımcılarına, hükümet
  komiseri tarafından toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve
  gereçlerle tespiti için görevlendirilenlere, bu görevlerini yaptıkları sırada cebir
  ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvetle engel olanlar hakkında,
  fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
  cezası verilecek.

  Vergi kanunlarına göre tutulan defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler,
  gizleyenler veya yanıltıcı belge düzenleyen veya bu belgeleri kullananlar
  hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis uygulanacak.

  Bu defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek
  yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin
  asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya
  bu belgeleri kullananlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  SERMAYE PİYASASI KANUNU

  Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış,
  yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan ya da yorum yapanlar, sermaye
  piyasasından izinsiz olarak faaliyette bulunanlar, sermaye piyasası araçları,
  nakit ve diğer her türlü kıymeti, kendisinin veya başkasının menfaatine satan,
  kullanan ve gizleyenler; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  SPK görevlilerine istenen bilgileri vermeyen, eksik veya gerçeğe aykırı belge
  verenler, defter ve belgeleri ibraz etmeyen, saklayan, yok edenlerle defter ve
  kayıt tutmayanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına verilecek.

  Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarla ilgili, Özelleştirme Uygulamaları
  Hakkında Kanunda yer verilen yasaklara aykırı hareket edenlere, fiilin önemine
  göre, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası
  verilecek. Ancak, verilecek adli para cezasının miktarı, edinilen haksız
  kazancın 3 katından az olamayacak.

  Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine uymayanlardan tahsil edilen idari para
  cezalarının yüzde 10’u EPDK, kalan kısmı Hazine hesabına aktarılacak.

  GREV VE LOKAVT

  Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’ndaki şartlar gerçekleşmeden
  grev veya lokavt kararı verenlerle, bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya
  propagandasını yapanlar 3 aya kadar, kanundışı greve katılanlar 6 aydan 2
  yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

  Grev ve lokavt kararını şart ve usulleri dışında uygulayanlar, uygulanmasına
  zorlayanlar, teşvik edenler ve propaganda yapanlara, 3 aya kadar hapis
  cezası uygulanacak.

  Grev veya lokavtın sürekli ya da geçici olarak yasaklandığı işyerlerinde bu
  kararı verenler, teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar ise 2
  aydan 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Grev veya lokavt kararı verenler, böyle bir kararın verilmesine veya
  uygulanmasına veya bunlara katılmaya ve devama zorlayanlara, teşvik
  edenlere ve bu yolda propagandasını yapanlara; grev ve lokavta katılanlar
  veya devam edenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  GREV ÇADIRINA 6 AY HAPİS

  Grev uygulanan işyerinde, "Bu işyerinde grev vardır"; lokavt uygulanan
  işyerinde de "Bu işyerinde lokavt vardır" ibareleri dışında, bu işyerleri
  çevresinde afiş, pankart gibi ilan araçlarını asan veya yazı yazanlarla işyeri ve
  çevresinde grev nedeniyle kulübe, baraka, çadır gibi barınma yerleri yapanlar
  veya yaptıranlar, 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  İşyerlerinde okuma-yazma bilmeyen işçilerin eğitimlerini yaptırmayan özel
  kurum ve kuruluş yöneticileri, 200 YTL idari para cezasına çarptırılacak.

  Bildirimde bulunmadan yabancı çalıştıran işverene, her bir yabancı için 250
  YTL idari para cezası uygulanacak.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda yapılan
  değişikliğe göre, oda ve borsa genel sekreteri seçilmek; oda, borsa ve birlik
  organlarının seçimlerine katılmak için "kaçakçılık" ve "vergi kaçakçılığı"
  suçlarından hapis cezasına mahkum olmama şartı da aranacak.

  Oda, borsa, birlik organlarının seçimlerinde, siyasi partiler, sendikalar ve
  sendika üst kuruluşları aday gösteremeyecek; belirli adayların lehinde ve
  aleyhinde faaliyette bulunamayacak, propaganda yapamayacak. Buna aykırı
  davrananlar, 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.

  Görevden uzaklaştırılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları personeli,
  haklarında kovuşturmaya yer olmadığı ya da mahkumiyet kararı verilmediği
  hallerde, tekrar görevlerine dönecek.

  RTÜK KANUNU

  Radyo ve televizyon yayınları yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluk;
  yayını yöneten ve programı yapanla birlikte sorumlu müdüre ait olacak.

  Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan kişi veya kuruluşların
  yöneticileri, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 5 bin güne kadar adli
  para cezasına çarptırılacak.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle
  bölünmez bütünlüğü aleyhine yayın yapan kuruluşların işletenleri, yayın
  yönetmeni, sorumlu müdürü, haber müdürü, program yapımcısı ve
  sunucularına, TCK’da yer alan suçlardan iştirak hükümlerine göre verilecek
  cezalar, yarı oranında artırılarak uygulanacak.

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) "uzlaşma" hükümlerinde değişiklik yapıldı.
  Buna göre, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar; şikayete
  bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 3. fıkrası hariç olmak üzere TCK’nın "kasten
  yaralama" fiilini düzenleyen 86. maddesi, "taksirle yaralama", "konut
  dokunulmazlığının ihlali", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "ticari sır,
  bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması"
  suçları uzlaşma kapsamında olacak.

  Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık
  hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda
  uzlaştırma yoluna gidilmeyecek.

  KOLLUK GÖREVLİSİ DE UZLAŞMA TEKLİFİNDE BULUNACAK

  Suçun uzlaşmaya tabi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı
  üzerine kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma
  teklifinde bulunacak.

  Uzlaşma önerilen kişi, en geç 3 gün içinde kararını verecek. Aksi takdirde
  teklifi reddetmiş sayılacak.

  Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan
  adreste bulunmama, yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdur veya
  suçtan zarar görene ulaşılamadığında, uzlaşma yoluna gidilmeksizin soruşturma
  sonuçlandırılacak.

  Birden fazla mağdur veya zarar gören varsa, hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi
  gerekecek.

  Uzlaşma teklifi veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin
  delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel olmayacak.

  AVUKAT VEYA HUKUK ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ KİŞİ

  Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi halinde Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı
  kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak barodan avukat
  görevlendirilmesini isteyebilecek. Savcı, hukuk öğrenimi görmüş kişiler
  arasından da uzlaştırmacı görevlendirebilecek.

  Tarafların, uzlaştırmacıları reddetme hakları olacak.

  Uzlaştırma görüşmeleri, gizli olarak yürütülecek. Uzlaştırmanın sonuçsuz
  kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemeyecek.

  Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini yerine getirmesi halinde, hakkında
  kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek. Yerine getirilecek olan edim,
  maddi veya manevi bir zararın karşılığı olabileceği gibi, özür dileme şeklinde de
  olabilecek. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, taksite
  bağlanması veya mağdurun belirli bir süre istihdam edilmesi gibi süreklilik arz
  etmesi halinde şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı
  verilebilecek. Kamu davasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın
  gerekleri yerine getirilmezse, kamu davası açılacak.

  Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, uzlaştırmacıya ödenecek ücret dahil olmak
  üzere, tüm giderler devlet hazinesinden karşılanacak.

  KAMU DAVASI AÇMAYA ERTELEME

  Cumhuriyet savcısı, "uzlaşma kapsamına giren, üst sınırı 2 yıl veya daha
  az süreli hapis cezasını" gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına
  rağmen, kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar
  verebilecek.

  Mahkeme, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda
  hükmolunan ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasıysa,
  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilecek.

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda, sanık 5 yıl denetim
  süresine tabi tutulacak.

  Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan
  soruşturma ve kovuşturmalarda, kişilerin istemine bakılmadan müdafi
  görevlendirmesi yapılacak.


  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş ancak, hükme bağlanmış olan
  dosyalarda, uzlaşma kapsamının genişlediği gerekçesiyle bozma kararı
  verilemeyecek.

  ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR, ADLİ SİCİL VERECEK

  Yurt dışındaki elçilik ve konsolosluklar, adli sicil bilgilerini verebilecek.

  Adli Sicil Kanunu’nda, "hak yoksunluklarının giderilebilmesi" için yapılan
  düzenlemeye göre, TCK’nın "belli haklardan yoksun bırakılma" hükmünü içeren
  53. maddesinin, "hak ve yetkilerin kötüye kullanılması" ile "dikkat ve özen
  yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyetle" ilgili
  fıkraları hariç olmak üzere, cezanın infazının tamamlanmasından sonra 3 yıl
  geçmesi, bu sürede yeni bir suç işlememesi ve iyi halli olma konusunda kanaat
  oluşturması halinde, kişi yasaklanmış haklarını geri isteyebilecek.

  Mahkum olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka
  bir hukuki nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri
  verilmesi yoluna gidilmesi için hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl
  geçmesi gerekecek. Ancak bu süre kişinin mahkum olduğu hapis cezasına 3 yıl
  eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olmayacak.

  Denetimli serbestlik kararının infazıyla ilgili yapılan çağrılara uymayan
  hükümlülere, yaptırım uygulanacak.

  SEÇİMLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da seçim
  yasaklarıyla ilgili yapılan değişikliklere göre, seçim kurullarının toplanmalarına
  ve görevlerini yapmalarına engel olanlara, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
  verilecek.

  Seçim işlerinin yapıldığı sırada, seçim kurulları veya kurul başkanları tarafından
  alınan karar ve tedbirlere, uyarılara rağmen uymayanlara, 200 YTL idari para;
  bu karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veya neticesiz kalmasına
  neden olan kişilere, 6 aya kadar hapis ve 500 YTL’den 2 bin YTL’ye kadar idari
  para cezası uygulanacak.

  Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir gerekçe olmadan terk
  edenler 3 aydan 1 yıla kadar; seçime ait kağıt, oy pusula ve zarfları ile
  sandıkları vaktinde yerine göndermeyen seçim kurulu başkan ve üyeleri, 2
  yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Seçmen kütüğüne, kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt
  ettirenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis verilecek. Tamamen veya kısmen sahte
  seçmen kütüğü veya seçmen listesi oluşturan, bozan, çalan veya yok eden
  kişiye TCK’ya göre "belgede sahtecilik" suçuna göre verilecek ceza, yarı
  oranında artırılarak uygulanacak.

  Seçim propagandası toplantısına engel olan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis
  cezasına çarptırılacak, bu suçun, en az 3 kişi ve silahla işlenmesi durumunda,
  ceza artırılacak.

  Hakkında yayın durdurma kararı verilen özel radyo ve televizyon kuruluşlarının
  sorumlularına 15 bin YTL’den 100 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.

  Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde
  umuma açık yerlerde seçim propagandası ile bu amaçla yayın yapanlar, 3
  aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Oyunu kullandıktan sonra uyarıya rağmen sandık başından ayrılmayan veya
  herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlara 3 aydan 1 yıla
  kadar; başkasının adına oy vermeye teşebbüs eden veya veren kişilere 3
  yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  SANDIK ÇALANA 5 YIL

  Yetkisi olmadığı halde her ne sebeple olursa olsun oy sandığının yerini
  değiştiren, yerinden kaldıran, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya
  içindeki oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kişilere, 3 yıldan 5 yıla kadar
  hapis cezası uygulanacak.

  Seçim sonuçlarına, geçerli bir neden olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenlere,
  1000 YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.

  Seçim günü silah taşıyan kişi, bin YTL’den 5 bin YTL’ye kadar idari para
  cezasına çarptırılacak.

  Milletvekili seçimlerinde, siyasi partiler ile bağımsız adaylar aynı oy pusulasında
  yer alacak. Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasi partiler ve bağımsız
  adaylar" ibaresi yazılacak ve bağımsız adaylar, son sıradaki siyasi partiden
  sonra yer alacak. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız adayın bulunması
  durumunda, sıra, kurayla belirlenecek.

  HAYVANLARI KORUMA KANUNU

  Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet edenlere verilen idari para
  cezaları da artırılıyor.

  Toplu yaşanan yerlerde beslenen, barındırılan kedi ve köpeklerin kontrolsüz
  üremelerinin önüne geçmek için yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan
  sahiplerine 300 YTL; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri
  almayan hayvan sahibine 200 YTL ceza uygulanacak.

  Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, Hayvan Sağlığı Zabıtası
  Kanunu’nda öngörülen durumlar dışında öldürülmesi durumunda, hayvan başına
  600 YTL; cerrahi amaçlı müdahalelerle ilgili hükümlere aykırı davrananlara
  hayvan başına 200 YTL ceza verilecek.

  Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlar, hayvan başına 10 bin
  YTL; hayvanları, bilimsel olmayan tedavi ve deneylerde kullananlar, 1200 YTL
  cezaya çarptırılacak.

  HOROZ DÖVÜŞÜNE 1500 YTL CEZA

  İzinsiz hayvan ticareti yapanlara bin YTL; hayvanları, doğal kapasitesini
  veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine,
  kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere 1500
  YTL ceza uygulanacak. Horoz, köpek dövüşünde olduğu gibi, bir hayvanı
  başka bir hayvanla dövüştürenlere de 1500 YTL ceza kesilecek.

  KURBAN KESİMİ

  Hayvanları, hijyenik kurallara ve usulüne uygun kesmeyenlere 600 YTL;
  kurbanlarını sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun olarak kesmeyenlere de
  1500 YTL ceza verilecek.

  Kanuni istisnalarla, tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan
  ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında
  yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanları öldürenlere, her
  hayvan başına 600 YTL ceza uygulanacak.

  Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, hayvanların kesin olarak öldüğü
  anlaşılmadan vücutlarına müdahalelerde bulunan, kesim için yetiştirilmiş
  hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtan,
  hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara, 300 YTL ceza kesilecek.

  PİTBULL GİBİ HAYVANLARIN ÜRETİMİ

  Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlikeli hayvanların üretimi,
  sahiplendirilmesi, Türkiye’ye sokulması, satılması ve reklamının yapılması,
  sergilenmesi gibi suçlar karşılığında, hayvan başına 3 bin YTL idari para cezası
  verilecek.

  Hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya
  da tedavi ünitesine götürmekle yükümlü olacak. Buna aykırı davranan, 300
  YTL ceza alacak.

  Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik
  dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında, 2
  yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunacak.

  Av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, 2
  yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

  Zehirle avlananlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak
  üzere adli para cezası verilecek.

  Avcılık belgesi almadan avlananlar 300 YTL, avlanma izni olmadan avlananlara
  da 150 YTL ceza kesilecek.

  SALGIN HASTALIK TAŞIYAN HAYVANLAR

  Gümrük kapılarından başka yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini
  ithal veya ihraç edenler, salgın hayvan hastalığı nedeniyle gümrük kapılarından
  yurda sokulması yasaklanan hayvan ve hayvan maddelerini geçirenlerle
  karantina veya muayene yerlerindeki hayvanları kaçıranlar, 6 aydan 2 yıla
  kadar hapis, 1500 güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek.

  Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan
  maddelerini veya bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne
  suretle olursa olsun kordon altına alınan yerlerle önceden tespit ve ilan edilmiş
  bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, satanlar; öldürülmüş veya imha
  edilmiş hayvan ve maddelerini gömüldükleri yerden çıkaranlar da 6 aydan 2
  yıla kadar hapis, 1500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

  İzin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her türlü aşı, serum ve
  biyolojik maddeleri imal eden ve satanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
  uygulanacak.

  Kullanımına izin verilmemiş veya kullanımı farmakolojik veya toksikolojik etkileri
  sebebiyle yasaklanmış her türlü maddeyi hayvanlara verenler, 5 bin YTL idari
  para cezasına çarptırılacak.

  Kombina, mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka yerlerde ticari amaçla
  hayvan kesenlere, 1000 YTL idari para cezası uygulanacak.

  Hayvan sağlığı için tehlikeli yemleri üreten veya satanlara, 3 aydan 1 yıla
  kadar hapis cezası verilecek.

  Hayvanlarının kara yollarına girmesine engel olmayanlara, 120 YTL idari para
  cezası verilecek.

  TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, geçen dönem Komisyonun
  kabul ettiği tasarının yasalaşmaması üzerine içinde yer alan bazı maddelerin
  kanun teklifine dönüştürülerek yasalaştırıldığını hatırlattı.

  İyimaya, tasarının içinde yer alan ancak yürürlüğe girmiş maddelerin Genel
  Kurulda verilecek önergelerle tasarıdan çıkarılacağını söyledi.


  KAYNAK
   
 2. Baki Berk Kayalar

  Baki Berk Kayalar Onursal Üye

  Kayıt:
  7 Ocak 2007
  Mesajlar:
  1.591
  Beğeniler:
  1.308
  Şehir:
  TCDD 1. Bölge - İzmit
  Seviye:
  Şu kanunları adam akıllı uygulayacak birileri çıksa..............
   
  stratus bunu beğendi.